Skip to main content Skip to search

Inzagerecht

Recht op inzage of afschriften

U kunt als cliënt om inzage in het dossier vragen. Dat kunt u alleen schriftelijk doen.
Wij maken vervolgens een afspraak met u zodat u de gegevens kunt inzien. U moet zich dan legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens het inzien kunt u aangeven van welke stukken u een kopie wilt ontvangen, u heeft niet het recht uw dossier mee te nemen . Gegevens die uitgesloten zijn van inzage mag u niet kopiëren (denk o.a. hierbij aan werkaantekeningen).

Wie mag een dossier inzien?

Niemand anders dan u, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Dus ook geen familie of partner, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U doet dit door iemand schriftelijk te machtigen. Er is een aantal situaties waarin het dossier van een ander wel mag worden ingezien. Het gaat om houders van het ouderlijk gezag van kinderen onder de 12 jaar, een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is. Het moet dan voor de hulpverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt.

Uitsluiting van inzage

U kunt alleen gegevens inzien of uw kind waarover u gezag heeft en over uzelf. Wij mogen weigeren (bepaalde) informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger te tonen als wij hierdoor niet geacht kunnen worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen. Werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, maken geen onderdeel uit van het dossier. Deze kunt u dus ook niet inzien.
Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen.

Het dossier en rechten van minderjarige cliënten

  • <12 jaar; In dit geval zijn ouders bevoegd om het dossier in te zien, wijzigingen er in op te laten nemen of het dossier te vernietigen.
  • 12 – 16 jaar; In dit geval mogen de ouders het dossier alleen inzien na toestemming van het kind. De behandelaar of begeleider beslist of het kind in staat is om ouders inzage in het dossier te weigeren. De behandelaar of begeleider mag de ouders inzage weigeren als hij of zij meent dat dit in het belang is van het kind.
  • >16 jaar; Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen als het om het dossier gaat.