Skip to main content Skip to search

Klachtenregeling TwoBe

Klachten

Een klacht indienen is niet negatief. Zowel voor u als voor TwoBe biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling en ter verbetering.

Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over de bejegening door het personeel of over praktische zaken zoals tijden en onkosten. U kunt ook een klacht hebben over het gedrag van uw hulpverlener of over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

 

Hoe gaan we als TwoBe om met klachten:

  • Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Een klacht kan schriftelijk of per mail worden ingediend door u als cliënt van TwoBe of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders en/of vertegenwoordigers. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

 

Wie kunnen er een klacht indienen

Er is een bestaande klachtenregeling voor cliënten die via Mentaal Beter in behandeling zijn. Dit betreft alle cliënten die een SGGZ-behandeling volgen en een deel van de cliënten die een BGGZ-behandeling volgen. Zij kunnen een klacht indienen middels de website van Mentaal Beter, te weten:
Cliënten die in behandeling zijn bij TwoBe Praktijk via onze eigen contracten met een zorgverzekeraar en een BGGZ-behandeling volgen kunnen een klacht indienen bij TwoBe.
Mocht het voor u onduidelijk zijn in welke categorie u valt, neem dan contact op met het secretariaat of vraag het uw behandelaar.

Welke mogelijkheden heb ik om een klacht in te dienen?
Onze voorkeur gaat er altijd naar uit om te proberen om binnen onze praktijk uw klacht op een goede wijze af te handelen en uw klacht met de betreffende behandelaar of een medewerker van het secretariaat, als het een administratieve zaak betreft, te bespreken. Als dat echter voor u geen optie zou zijn, kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die zorg draagt voor de correcte behandeling van uw klacht.

U kunt uw klacht per brief sturen naar:
TwoBe Praktijk
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Westblaak 37
3012 KD Rotterdam

 

Of per mail naar:

secretariaat@twobe.org (t.a.v. Klachtenfunctionaris)

 

Wij willen benadrukken dat u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie en geen gebruik hoeft te maken van de klachtenfunctionaris. Dit kan direct of in het geval u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld. Op basis van de wet WKKGZ, (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen) kunt u rechtstreeks schriftelijk of per email via de volgende website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/

In een brief of email gericht aan de klachtenfunctionaris is het volgende van belang:
– Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres.
– Vermeld de naam van onze praktijk, het praktijkadres en de naam van de behandelaar of de
medewerker.

U kunt in de brief of mail ook aangeven of u alleen met de klachtenfunctionaris uw klacht wilt bespreken. U kunt ook denken aan de mogelijkheid uw klacht rechtstreeks met de behandelaar of medewerker van het secretariaat te bespreken. Een andere mogelijkheid is een gesprek te laten plaatsvinden met de regiebehandelaar (eindverantwoordelijke voor de behandeling) of leidinggevende van de medewerker van het secretariaat, al of niet in aanwezigheid van de betrokken behandelaar of medewerker.

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht als deze is ontvangen en de klachtenfunctionaris zal vervolgens contact met u opnemen over de verdere behandeling van uw klacht.